Privacy Verklaring

Sebastiaan Shiatsu gevestigd op de Dé Plek Kanaalpark 157 2321 JW Leiden is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals in deze privacy verklaring is opgenomen.

De eigenaar van Sebastiaan Shiatsu is Sebastiaan van Leeuwen

Als u bij Sebastiaan Shiatsu langs komt voor een behandeling worden er een aantal gegevens van u opgenomen en bewaart. Hieronder volgt een uiteenzetting welke gegevens dit betreft, waarom en hoe lang deze gegevens worden bewaart en hoe er met uw gegevens wordt omgegaan.

Het betreft de volgende gegevens voor de administratie bij Sebastiaan Shiatsu, correspondentie met de cliënt, facturatie en correspondentie met/naar verzekering en/of huisarts en/of andere behandelaar:

 • Naam (achter en voornaam)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres gegevens
 • Telefoon nummer
 • Emailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld bij intake en telefonisch
 • Zorgverzekeraar en bijbehorende gegevens (indien van toepassing)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Sebastiaan Shiatsu verwerkt.

Sebastiaan Shiatsu verwerkt, indien noodzakelijk bij de Shiatsu behandeling, de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Sexuele leven
 • Gezondheid


Met welk doel en op welke grondslag worden er bij Sebastiaan Shiatsu gegevens van u verzameld:

Sebastiaan Shiatsu verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De administratie bij Sebastiaan Shiatsu
 • Facturatie naar de cliënt
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Met betrekking van persoonsgegevens die voor de behandeling worden gebruikt:

 • Voor een zo goed mogelijke uitvoering en  verloop van de Shiatsu behandeling wordt er een cliënt dossier aangelegd. Sebastiaan Shiatsu is ook wettelijk verplicht om  een dossier bij te houden van elke cliënt. (WGBO). In het cliënt dossier wordt opgenomen de anamnese, diagnose, behandelplan, verloop en voortgang van de behandelingen en eventuele wijziging tijdens het behandeltraject.
 • Voor een goede behandeling is de cliënt verantwoordelijk voor het aandragen van juiste en volledige informatie m.b.t. relevante medische geschiedenis, mentale en fysieke gesteldheid. Aan de hand hiervan kan besloten worden om een Shiatsu behandeling of Shiatsu behandeltraject te starten al dan niet de cliënt te adviseren een huisarts of specialist te raadplegen.
 • Cliënt heeft recht op inzage en wijziging. Mocht de cliënt het niet eens zijn met iets wat in het dossier staat dan kan de cliënt een schriftelijk verzoek tot wijziging, met heldere argumentatie, indienen. Zie hieronder voor meer informatie
 • Cliënt gegevens worden, indien noodzakelijk, en alleen na overleg met en goedkeuring van de cliënt, aan derden zoals huisarts, andersoortige therapeuten en/of instellingen overhandigd. De cliënt zal gevraagd worden om schriftelijke toestemming hiervoor. Deze toestemming kan door de cliënt altijd schriftelijk worden ingetrokken.

Sebastiaan Shiatsu verwerkt ook persoonsgegevens als Sebastiaan Shiatsu hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die  Sebastiaan Shiatsu nodig heeft voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Sebastiaan Shiatsu neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens, Sebastiaan Shiatsu, tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Sebastiaan Shiatsu bewaart uw persoonsgegevens 20 jaar in overeenstemming met de WGBO

Delen van persoonsgegevens met derden

Sebastiaan Shiatsu verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sebastiaan Shiatsu gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sebastiaan Shiatsu en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Sebastiaan Shiatsu een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens onderbouwt met heldere argumentatie sturen naar sebastiaanshiatsu@gmail.com.

Sebastiaan Shiatsu reageert zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek.

Sebastiaan Shiatsu wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe Sebastiaan Shiatsu persoonsgegevens beveiligt:

Sebastiaan Shiatsu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sebastiaanshiatsu@gmail.com

De bovengenoemde gegevens worden zowel op schrift als data bestand  bewaard. Sebastiaan Shiatsu doet zijn best om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en draagt er zorg voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Op de Website van Sebastiaan Shiatsu www.sebastiaanshiatsu.com staan enkele links naar andere websites. Sebastiaan Shiatsu is niet verantwoordelijk voor de privacy waarborging op websites waar deze links naar door verwijzen. Kijk voor de privacy verklaring op de betreffende websites.

Voor intercollegiaal overleg en praktijk intervisie kunnen uw gegevens anoniem gebruikt worden door Sebastiaan Shiatsu.