Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sebastiaan Shiatsu.

Artikel 1 Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Sebastiaan Shiatsu:
  • Is een Shiatsu praktijk waarvan Sebastiaan van Leeuwen de eigenaar is en verder synoniem genoemd zal worden met Sebastiaan Shiatsu.
  • Is een opleider voor cliënten en of cursisten en of personen, mannelijk en vrouwelijk,  die shiatsu willen bestuderen.
  • Gevestigd op Dé Plek Kanaalpark 157, 2321 JW Leiden, , telefoon: 06-18290077, email: sebastiaanshiatsu@gmail.com
  • KVK nummer 74599178
 • Cliënt of cursist: Iedereen die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Sebastiaan Shiatsu, zowel personen, mannelijk en vrouwelijk, als instituten zoals scholen, massagepraktijken en cursusaanbieders etc.
 • Aangeboden dienstverlening:
  • Het verzorgen van (individuele)  Shiatsu behandeling(en) met als oogmerk bevordering van het algemene welzijn van de cliënt.
  • Het verzorgen van lessen en/of cursussen die betrekking hebben op, maar niet uitsluitend bestaan uit Shiatsu (massage), Do-in, Aikido en andere Japanse kunsten en/of leren.
 • Shiatsu Behandeling of Sessie: De overeenkomst die wordt aangegaan tussen de cliënt en Sebastiaan Shiatsu voor het ondergaan van een Shiatsu behandeling. Verder wordt door observatie, gespreksvoering en aanraking een diagnose opgesteld van de cliënt en de (huidige) situatie van de cliënt. Aan de hand van deze diagnose wordt een Shiatsu behandeling (traject)  met de cliënt opgezet.
 • Shiatsu: Een Japanse manuele drukpunt massage therapie vorm waarbij, door gebruik te maken van  druk, doormiddel van met de vingers, handen, elle boog, knieën en voeten van de behandelaar, in dit geval Sebastiaan Shiatsu, op het lichaam van de cliënt te leunen, het zelfhelend vermogen van het lichaam kan worden versterkt en ontspanning gestimuleerd kan worden. Daarnaast is Shiatsu een discipline die ook kijkt naar de context van de cliënt, de leefsituatie, sociale netwerk, werk, beweging, voeding, verleden, toekomst, dit moment etc. om een beeld te vormen wie de cliënt als persoon is, wat de behoeftes en verlangens zijn en waar men vast loopt zowel op mentaal als fysiek gebied. Door hiermee een beeld te vormen kan er een oorzaak gevonden worden van de waargenomen symptomen bij en/of door de cliënt.

Artikel 2 Algemeen:

 • Door het maken van een afspraak voor een Shiatsu behandeling bij Sebastiaan Shiatsu wordt automatisch akkoord gegaan met de algemene voorwaarden en privacy verklaring van Sebastiaan Shiatsu.
 • Door het aangaan van een afspraak of overeenkomst voor het geven, door Sebastiaan Shiatsu, van  lessen en/of cursussen door Sebastiaan Shiatsu wordt automatisch akkoord gegaan met de algemene voorwaarden  en privacy verklaring van Sebastiaan Shiatsu. Eventueel kunnen hier nog aanvullende voorwaarden aan worden toegevoegd.
 • Sebastiaan Shiatsu is een Shiatsu praktijk; cliënten die seksueel getinte opmerkingen maken of seksueel getinte verzoeken doen worden per direct verwijderd. Verdere behandelingen zijn dan ook uitgesloten.
 • Shiatsu wordt gezien als een alternatieve geneeswijze.
 • Sebastiaan Shiatsu draagt er zorg voor een goede en hygiënische praktijk te houden, van de cliënt wordt ook verwacht dat deze schoon en fris naar de praktijk komt. Sebastiaan Shiatsu behoudt zich het recht voor een cliënt op grond van hygiëne te weigeren.
 • U wordt verzocht alle elektronische apparatuur, zoals mobiele telefoons e.d., op stil of uit te zetten alvorens de behandeling aanvangt.
 • U heeft geen doorverwijzing van een huisarts nodig voor het maken van een afspraak.

Artikel 2a Certificering en Kwaliteitswaarborging:

 • Sebastiaan van Leeuwen is in het bezit van de benodigde en vereiste diploma’s en certificaten en is aangesloten bij de beroepsvereniging Shiatsu Vereniging Nederland (SVN), de overkoepelende organisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg SCAG.
 • Jaarlijks worden nascholingen gevolgd en intervisies bijgewoond om de kwaliteit van de shiatsu sessies te kunnen waarborgen, te vergroten en te verdiepen.
 • Zie voor de certificaten https://sebastiaanshiatsu.com/diplomas-en-certificaten/

Artikel 3 Shiatsu behandeling:

 • Door observatie, gespreksvoering (anamnese) en aanraking wordt een diagnose opgesteld van de cliënt en de (huidige) situatie van de cliënt. Aan de hand van deze diagnose wordt een Shiatsu behandeling (traject)  met de cliënt opgezet.
 • Voor een goede Shiatsu behandeling is de cliënt verantwoordelijk voor het aandragen van juiste en volledige informatie m.b.t. relevante medische geschiedenis, mentale en fysieke gesteldheid. Aan de hand hiervan kan besloten worden om een Shiatsu behandeltraject te starten al dan niet de cliënt te adviseren een huisarts of specialist te raadplegen.
 • Voor een goede afhandeling en verwerking van een Shiatsu behandeling(traject) worden er een aantal gegevens van u gebruikt, bijgehouden en verwerkt in een dossier. De cliënt heeft ten alle tijden recht op inzage in dit dossier. Bekijk voor verdere uitleg hierover de AVG verklaring.
 • Bij elke volgende Shiatsu behandeling wordt er gekeken wat de eventuele effecten zijn geweest van een vorige Shiatsu behandeling en welke verdere veranderingen er hebben plaatsgevonden. Aan de hand van eventuele veranderingen en ervaringen, van zowel Sebastiaan Shiatsu alsmede de cliënt, kan een behandeltraject desgewenst gecontinueerd of aangepast worden.
 • De Shiatsu behandeling kan ten allen tijde door de cliënt worden gestopt zonder opgaaf van reden. Sebastiaan Shiatsu behoudt zich het recht voor te informeren naar de reden van het stoppen door de cliënt van een behandeling of behandelreeks.
 • Sebastiaan Shiatsu zal altijd een reden geven waarom een Shiatsu behandeling of behandeltraject wordt stopgezet.
 • Ter ondersteuning van de Shiatsu behandeling kan aan de cliënt door Sebastiaan Shiatsu een (aantal) oefening(en) worden meegegeven. Deze oefeningen zullen het effect van de Shiatsu behandeling vergroten en bespoedigen. De cliënt wordt geadviseerd deze op aangegeven wijze uit te voeren. De cliënt kan zich altijd tot Sebastiaan Shiatsu wenden met vragen over deze oefeningen.
 • De cliënt wordt verzocht om makkelijk zittende kleding, bij voorkeur van katoen, aan te hebben of mee te nemen, bijvoorbeeld jogging broek en T-shirt. Geen kleding met knopen, ritsen verdikte stukken stof en/of kleding van spijkerstof.
 • De Shiatsu behandeling wordt door de kleding heen gegeven en er wordt dus geen gebruik van olie gemaakt.

 Artikel 3A Shiatsu Opleiding:

 • Sebastiaan Shiatsu verzorgd verschillende cursussen, workshops, opleidingstrajecten en een beroepsopleiding.
 • Bij deze cursussen en opleidingstrajecten gelden dezelfde algemene voorwaarden zoals vermeld in dit document.
 • De te volgen opleidingstrajecten zijn:
  •  Basiscursus Shiatsu en Do-in wekelijks op de woensdag avond.
  • Opleiding tot shiatsu therapeut vierjarige HBO opleiding
  • Nascholingsweekeinden 4 x per jaar
 • Betalingen van gelden voor een van bovengenoemde onderdelen  wordt gedaan op dezelfde wijze als in artikel 5 vermeld.
 • Inschrijving voor een cursus, workshop of opleidingstraject is compleet na opgave van cliënt per email met naam, adres, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum en het overmaken van gelden zoals vermeld in artikel 5. Ook dient duidelijk te worden aangegeven voor welk onderdeel de cursist zich aanmeld.

Artikel 4 Annulering, Wijziging of Afwezigheid:

 • De cliënt kan tot 24 uur voor de gemaakte afspraak deze kosteloos wijzigen of annuleren.
 • Bij wijzigingen binnen 24 uur voor de afspraak zullen 50 % van de gelden van de geplande afspraak aan de client worden doorberekend. Deze gelden dienen te worden voldaan per bankoverschrijving voor een volgende afspraak aanvangt.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak zullen de volledige gelden van de geplande afspraak aan de client worden doorberekend. Deze gelden dienen te worden voldaan per bankoverschrijving voor een volgende afspraak aanvangt.
 • Bij afwezigheid voor een cursus, workshop of opleidingstraject of een deel daarvan, d.m.v. ziekte, vakantie of andere redenen, dient hier melding van gedaan te worden voor aanvang van het betreffende onderdeel. Als dit op tijd wordt gedaan wordt er gekeken naar een alternatief voor het inhalen van het betreffende onderdeel.
 • Bij afmelding na aanvang van een cursus, workshop of opleidingstraject of een deel daarvan  vervalt het recht op inhalen.
 • Bij het niet kunnen volgen van een cursus, workshop of opleidingstraject, d.m.v. ernstige ziekte of overlijden van een naaste, na inschrijving en betaling van cursusgelden maar voor aanvang van betreffende cursus, workshop of opleidingstraject blijven de gelden staan en kunnen worden gebruikt voor eenzelfde cursus, workshop of opleidingstraject op een later tijdstip maar altijd binnen anderhalf jaar vanaf startdatum van betreffende cursus, workshop of opleidingstraject waarvoor men zich heeft afgemeld.
 • Bij de basiscursus Shiatsu en Do-in, die wekelijks op woensdagavond plaatsvindt kunnen eventueel gemiste avonden bij de volgende aansluitende cursus kosteloos worden ingehaald, mits dit van te voren per email of telefoon wordt aangegeven en met een maximum van 2 avonden per cursus.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden:

 • De cliënt gaat akkoord met de meest recente tariefstelling van Sebastiaan Shiatsu. Deze is te vinden op de website www.sebastiaanshiatsu.com .Sebastiaan Shiatsu behoudt het recht de tarieven ten allen tijde te wijzigen naar eigen inzicht.
 • Betaling kan worden gedaan per factuur of contant.
 • Factuur dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 14 dagen na factureringsdatum te worden overgemaakt aan Sebastiaan Shiatsu op rekeningnummer: NL59 RABO 0345 7902 19 ten name van Sebastiaan Shiatsu.
 • Bij achterwege blijven van betaling zal een deurwaarder worden ingeschakeld. Gemaakte kosten hiervan zullen worden doorberekend aan de cliënt.
 • Restitutie van gelden is op geen enkele wijze mogelijk. Op correspondentie hierover wordt derhalve ook niet ingegaan.

Artikel 7 Persoonsgegevens en Privacy:

 • Voor een zo goed mogelijke uitvoering en  verloop van de Shiatsu behandeling wordt er een cliënt dossier aangelegd. Hierin wordt opgenomen de anamnese, diagnose, behandelplan voortgang van de behandelingen en eventuele doorverwijzing. Bekijk voor verdere uitleg hierover de AVG verklaring.
 • Dit dossier is ten alle tijden inzichtelijk voor de cliënt en een kopie is tegen de redelijke vergoeding op te vragen.
 • Mocht de cliënt het niet eens zijn met iets wat in het dossier staat dan kan de cliënt een schriftelijk verzoek tot wijziging, met heldere argumentatie, indienen. Dit kan via de post of per email worden gedaan.
 • Cliënt gegevens worden, indien noodzakelijk, en alleen na overleg met en goedkeuring van de cliënt aan derden zoals huisarts, andersoortige therapeuten en/of instellingen overhandigd.

Artikel 8 Aansprakelijkheid:

 • Sebastiaan Shiatsu zal zich ten alle tijden ten zeerste inspannen te onderzoeken op welke manier de cliënt en desbetreffende klachten het beste kunnen worden behandeld.
 • Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden verklaard de cliënt tevens dat Sebastiaan Shiatsu nooit of te nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gesteld voor klachten, nawerkingen en/of bijwerkingen die mogelijk het gevolg van een behandeling kunnen zijn of ontstaan zijn na een behandeling.
 • Sebastiaan Shiatsu geeft geen garantie op de Shiatsu behandelingen en/of cursussen en/of lessen.
 • Sebastiaan Shiatsu is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor beschadiging, verlies en/of diefstal van de eigendommen van de cliënt die zijn meegenomen naar een behandeling. Daarbij ook behorend eventueel meegenomen vervoermiddelen zoals fiets, auto etc. of boetes i.v.m. foutief parkeren..

Artikel 9 Verdere Voorwaarden:

 • Op het materiaal dat wordt gebruikt voor ondersteuning van massages, Shiatsu behandelingen, lessen en/of cursussen heeft Sebastiaan Shiatsu auteursrecht en dit materiaal mag nooit en te nimmer worden vermenigvuldigd ten behoeve van derden of voor enig financieel profijt.
 • Shiatsu wordt beschreven als een alternatieve geneeswijze. Reguliere geneeswijzen en alternatieve geneeswijzen zijn een goede aanvulling van en op elkaar. De een kan nooit als vervanging van de ander worden gezien.
 • Indien er door geloofsovertuiging bezwaren zijn, tegen eventuele handelingen of vormen van behandeling, die bij Sebastiaan Shiatsu worden verricht, dient de cliënt deze tijdig en duidelijk aan te geven. Bij voorkeur hierover ook een schriftelijke verklaring in te dienen via post of email.
 • In geval van overmacht houdt Sebastiaan Shiatsu zich het recht voorbehouden eventueel gemaakte afspraken of Shiatsu behandelingen eenzijdig te annuleren. Er zal worden gezocht naar een passende oplossing hiervoor.
 • Klachten kunnen binnen twee weken schriftelijk worden ingediend per post of per email.
 • Sebastiaan Shiatsu behoudt zich het recht voor om ten allen tijden wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden. Het is daarom raadzaam deze voorwaarden goed door te nemen alvorens een behandeling te ondergaan.